• Obračun plaća - Nova funkcija - Evidencija radnog vremena, usklađena sa Zakonom, sa automatskim prijenosom u obračun plaća.
  • Obračun plaća - Matična evidencija - Ispis
  • Obračun plaća - Obrazac 2001, 2001-A, MIP-1023 - Usklađivanje sa Zakonom
  • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
  • Robno i materijalno - Prošireni ispis VP računa (iznosi sa i bez PDV-a)
  • Financijsko knjigovodstvo - Kompenzacije, ispravke na storno iznosima